مجموعه شلنگ پنوماتیک پلی آمید

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 20*16 مبرا

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 20*16 مبرا

شلنگ های پلی آمید مبرا پلاستیک ایتالیا مقاوم در برابر بسیاری از مواد شامل : استیلن – گریس – سولفات آلومینیوم – کلراید – انواع گازها – کلسیم کلراید – بیشتر

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 16*12 مبرا

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 16*12 مبرا

شلنگ های پلی آمید مبرا پلاستیک ایتالیا مقاوم در برابر بسیاری از مواد شامل : استیلن – گریس – سولفات آلومینیوم – کلراید – انواع گازها – کلسیم کلراید – بیشتر

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 14*10 مبرا

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 14*10 مبرا

شلنگ های پلی آمید مبرا پلاستیک ایتالیا مقاوم در برابر بسیاری از مواد شامل : استیلن – گریس – سولفات آلومینیوم – کلراید – انواع گازها – کلسیم کلراید – بیشتر

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 12*8 مبرا

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 12*8 مبرا

شلنگ های پلی آمید مبرا پلاستیک ایتالیا مقاوم در برابر بسیاری از مواد شامل : استیلن – گریس – سولفات آلومینیوم – کلراید – انواع گازها – کلسیم کلراید – بیشتر

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 10*8 مبرا

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 10*8 مبرا

شلنگ های پلی آمید مبرا پلاستیک ایتالیا مقاوم در برابر بسیاری از مواد شامل : استیلن – گریس – سولفات آلومینیوم – کلراید – انواع گازها – کلسیم کلراید – بیشتر

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 8*6 مبرا

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 8*6 مبرا

شلنگ های پلی آمید مبرا پلاستیک ایتالیا مقاوم در برابر بسیاری از مواد شامل : استیلن – گریس – سولفات آلومینیوم – کلراید – انواع گازها – کلسیم کلراید – بیشتر

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 6*4 مبرا

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 6*4 مبرا

شلنگ های پلی آمید مبرا پلاستیک ایتالیا مقاوم در برابر بسیاری از مواد شامل : استیلن – گریس – سولفات آلومینیوم – کلراید – انواع گازها – کلسیم کلراید – دی بیشتر

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 4*2/5 مبرا

شیلنگ پنوماتیک خشک سایز 4*2/5 مبرا

شلنگ های پلی آمید مبرا پلاستیک ایتالیا مقاوم در برابر بسیاری از مواد شامل : استیلن – گریس – سولفات آلومینیوم – کلراید – انواع گازها – کلسیم کلراید – دی بیشتر