ظروف کالیبراسیون

محصولات

CCG


عملکرد:در طرف مکشدوز پمپ ها برای کالیبراسیون دقیقمیزان جریان آنها استفاده می شود. اندازه آنهامعمولاً با زمان اندازه گیری60 یا 30 ثانیه است

اطلاعات بیشتر