شیر بخار/ شیر 2 پورت (شیر دو طرفه) برای Steam VND

・برای کنترل بخار
・پذیرش سیستم آب‌بندی PTFE
・با چراغ نشانگر (گزینه)
・نوع کارکرد هوا