کلکتور مایع/فشار اگزوز نوع AEP100

・روغن روانکار یا سیال هیدرولیک  نشت‌شده را با استفاده
 از فشار اگزوز جمع‌آوری و استفاده مجدد کنید .
・مایعات را فقط با استفاده از هوای خروجی آزاد شده از سوپاپ سوئیچینگ
جمع‌آوری کنید ، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را
انجام می‌دهد.