شیر خنک کننده (شیر دو طرفه) VNC

・برای کنترل مایع خنک کننده (سیال برش) مورد استفاده در ماشین ابزار
. حداکثر فشار کاری: 0.5 مگاپاسکال، 1 مگا پاسکال
.