روغن تغذیه خودکار، مخزن تغذیه خودکار ALF/ALT

・کار تعمیر و نگهداری را با عملکرد روانکاری خودکار کاهش می دهد