شیر با خلاء بالا آلومینیومی XLA/C-100/160(-1)-X152

・دوام بهتر دم (اندازه فلنج 100 و 160)
・عمر خدمات دو میلیون چرخه
. فضای مورد نیاز برای تجهیزات را می توان
 بدون محدودیت در جهت اگزوز کاهش داد (دو راه: از سمت عنصر سوپاپ به
 سمت دم و بالعکس)
 افزایش انعطاف پذیری جهت نصب
・سبک، فشرده